• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Missie, visie, kernwaarden en onze visie op onderwijsontwikkeling

Missie


CVO SVG werkt samen met een enthousiast en dynamisch team in een sfeer van vertrouwen en
collegialiteit, een breed en kwaliteitsvol aanbod uit.
Het CVO wil cursisten competenties bijbrengen die gericht zijn op het kunnen participeren aan de
samenleving, het kunnen participeren aan de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van persoonlijke
interesses en talenten. Het bouwt aan een aangename leer- en werkomgeving, met veel respect
voor de diversiteit van de cursisten.


Visie


We bouwen een kwaliteitsvol en breed opleidingsaanbod uit in het kader van levenslang leren,
waarbij vakkennis en kwaliteit centraal staan. We spelen in op de onderwijsbehoeften binnen de
regio en we maken werk van flexibele en innoverende opleidingen, gelinkt aan de veranderende
maatschappelijke context en arbeidsmarkt. We bouwen ook opleidingstrajecten uit voor
doelgroepen met een specifieke zorgondersteuning met oog voor diversiteit.
We streven ernaar de participatiegraad aan levenslang leren te verhogen. We doen dit enerzijds
vanuit beroepsgerichte trajecten, gericht op verhoging van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt,
professionele bekwaming of heroriëntatie. Anderzijds bieden we trajecten aan voor cursisten die
een betere participatie in het maatschappelijke leven nastreven of zich verder wensen te ontplooien
om persoonlijke redenen.


Kernwaarden


Ons CVO wil inzetten op:
• De kwaliteit van het opleidingsaanbod in de verschillende campussen.
• De vakkennis van onze medewerkers. We willen uitblinken in wat we doen.
• Een aangename werksfeer met wederzijds respect.
• Een innovatief aanbod.
• Een zorgzame leeromgeving met oog voor diversiteit.

Visie op onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkelingsbeleid houdt rekening met strategie, structuur en cultuur. De strategie wordt bepaald door de kernwaarden en doelen, enerzijds omschreven in de visie en missie van ons CVO SVG en anderzijds in het referentiekader onderwijskwaliteit. Deze beschrijft te behalen strategische doelen, die in operationele doelen worden vertaald. Een structuur met taaktoewijzing en verantwoordelijkheid om de strategie uit te rollen is noodzakelijk. De strategie en structuur dient te passen in de cultuur van de school. De cultuur van een school uit zich in de kernwaarden van de visie.  

Onderwijsontwikkeling heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en het leren van de cursist te optimaliseren. Zoals het woord zelf beschrijft, is dit een proces, een ontwikkeling. We beschouwen onze onderwijsorganisatie dan ook als een lerende organisatie, die lerende netwerken uitbouwt (via projecten, internationalisering, regionaal netwerk, …) om samen de kwaliteit te verbeteren. We streven echter naar duurzame onderwijsontwikkeling voorop te stellen. Vernieuwen in functie van missie/visie. Niet meegaan in iedere verandering, maar kritisch kijken ifv strategie, organisatie, opleidingen en leerprocessen.  

Vanuit de missie en visie CVO SVG  wordt met betrekking tot onderwijsontwikkeling volgende ijkpunten bepaald voor periode 2020-2023: 

  • Flexibele en innoverende opleidingen (miv vakkennis) 

  • Beroepsgerichte trajecten ifv arbeidsmarktkansen 

  • Opleidingen voor doelgroepen met specifieke zorgbehoeften 

  • Onderwijsbehoeften binnen de regio 

 

De strategische doelen worden omgezet in een beleidsplan over drie jaar. Vanuit het idee van de lerende organisatie wordt dit beleidsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.  

 

De strategie wordt bepaald door de kernwaarden.